Στη Fast Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. παρέχουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένα προγράμματα συμβουλευτικής διαχείρισης κεφαλαίων (advisory asset management) τα οποία σχεδιάζονται και εκτελούνται από τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας μας. Τα προγράμματα συμβουλευτικής διαχείρισης είναι σχεδιασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται αυστηρά στις ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά.


Για εμάς, ο κάθε πελάτης είναι μοναδικός και γνωρίζουμε ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη είναι αυτά που καθορίζουν τη βέλτιστη κατανομή κεφαλαίων (asset allocation). Η βέλτιστη κατανομή κεφαλαίων κατά περίπτωση, εξαρτάται απο παράγοντες όπως ο επενδυτικός ορίζοντας, το εισόδημα, το υπάρχον χαρτοφυλάκιο ενός επενδυτή, οι φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις και τέλος η διάθεση για ανάληψη κινδύνου.
Αν και αντιμετωπίζουμε την περίπτωση του κάθε πελάτη ξεχωριστά, η συμβουλευτική διαχείριση κεφαλαίων έχει ως σημείο αναφοράς τα προγράμματα που ακουθούν και συγκεκριμένες αποκλίσεις λαμβάνουν χώρα όπου κρίνεται αναγκαίο για να επιτευχθούν οι στόχοι των πελατών μας.


Πρόγραμμα Προστασίας Κεφαλαίου (Stability of Principal Plan)

Το Πρόγραμμα Προστασίας Κεφαλαίου ανταποκρίνεται σε επενδυτές οι οποίοι δεν επιθυμούν ανάληψη κινδύνου είτε για προσωπικούς είτε για θεσμικούς ή λειτουργικούς λόγους. Όταν η βασική επιδίωξη του πελάτη είναι η προστασία του αρχικού κεφαλαίου, η κατανομή κεφαλαίων συγκεντρώνεται αποκλειστικά σε χρηματοοικονομικά στοιχεία και προϊόντα μηδενικού- πρακτικά - κινδύνου. Παρολ'αυτά η επιλογή της συγκεκριμένης στρατηγικής μακροπρόθεσμα, μειώνει σε γενικές γραμμές την αγοραστική δύναμη του αρχικού κεφαλαίου καθώς οι αποδόσεις των χρηματοοικονομικων τίτλων χαμηλού η μηδενικού κινδύνου είναι χαμηλότερες του ρυθμού αύξησης του πληθωρισμού. Η συγκεκριμένη στρατηγική αφορά κυρίως επενδυτές με μικρό επενδυτικό ορίζοντα (0-3 χρόνια) και υψηλό βαθμό αποστροφής του κινδύνου.


Πρόγραμμα Εισοδήματος (Income Plan)

Το Πρόγραμμα Εισοδήματος ανταποκρίνεται σε επενδυτές με διάθεση για ελαφρώς μεγαλύτερη ανάληψη κινδύνου σε σχέση με την προηγούμενη περίπτωση. Η κατανομή κεφαλαίων γίνεται σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που βραχυπρόθεσμα μπορεί να έχουν κάποιες απώλειες αλλά στη λήξη τους θα εξασφαλίσουν στον επενδυτή την αναμενόμενη αρχικά απόδοση. Το Πρόγραμμα Εισοδήματος θα εξασφαλίσει σε γενικές γραμμές υψηλότερες αποδόσεις από το Πρόγραμμα Προστασίας Κεφαλαίου αλλά και σε αυτή την περίπτωση η αγοραστική αξία του αρχικού κεφαλαίου μπορεί να μην διατηρηθεί διαχρονικά. Το Πρόγραμμα Εισοδήματος ανταποκρίνεται σε επενδυτές με μέτριο επενδυτικό ορίζοντα (3-5 χρόνια) και σχετικά υψηλή αποστροφή στον κίνδυνο.


Πρόγραμμα Αυξανόμενου Eισοδήματος (Growth of Income Plan)

Το Πρόγραμμα Αυξανόμενου Εισοδήματος ανταποκρίνεται σε επενδυτές οι οποίοι επιθυμούν να διατηρήσουν την αγοραστική αξία του αρχικού τους κεφαλαίου και στο μέλλον. Η επίτευξη του σκοπού αυτού απαιτεί την κατανομή ενός μέρους του κεφαλαίου σε μετοχές και εταιρικά ομόλογα που εξασφαλίζουν αποδόσεις μεγαλύτερες του ρυθμού αύξησης του κόστους κατανάλωσης. Όπως είναι λογικό το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκθέτει τον επενδυτή σε ελαφρώς μεγαλύτερο κίνδυνο συγκριτικά με τα Προγράμματα Προστασίας Κεφαλαίου και Εισοδήματος. Το Πρόγραμμα Αυξανόμενου Εισοδήματος ανταποκρίνεται σε επενδυτές με μέτριο επενδυτικό ορίζοντα (5-10 χρόνια) και μέτρια αποστροφή στον κίνδυνο.


Πρόγραμμα Ανάπτυξης Κεφαλαίου (Capital Appreciation Plan)

Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Κεφαλαίου ανταποκρίνεται σε επενδυτές οι οποίοι επιθυμούν την αύξηση της αγοραστικής αξίας του αρχικού τους κεφαλαίου μελλοντικά. Για να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος σκοπός απαιτείται μι σημαντική κατανομή κεφαλαίων σε μετοχές, εταιρικά ομόλογα και χρηματοοικονομικούς τίτλους με παρόμοια επίπεδα κινδύνου. Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Κεφαλαίου είναι κατάλληλο για επενδυτές με σχετικά υψηλό επενδυτικό ορίζοντα (10 χρόνια+) και μέτρια προς χαμηλή αποστροφή στον κίνδυνο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας...