Όνομα Fast Finance Growth & Income Strategy 
Κατηγορία Μικτό Εσωτερικού
Προφίλ Απόδοσης/Κινδύνου  6/7
Θεματοφύλακας Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε
Ημερομηνία Σύστασης 07 Μαΐου 2021 
Νόμισμα Αναφοράς  Ευρώ (€)
Δείκτης Αναφοράς ASE Index (70%) 

&

Bloomberg Series E Greece Govt All>1 Yr Bond Index (30%)

Άδεια Σύστασης Απόφ. Ε.Κ. 376/29.04.2021
Διαχειριστής Συμεών Μαυρουδής
Επενδυτική Επιτροπή (τριμελής)  Ηλίας Ζαχαράκης, Γεώργιος Δημητρίου, Συμεών Μαυρουδής

Επενδυτικός σκοπός & επενδυτική πολιτική αμοιβαίου κεφαλαίου 

 1. Σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη απόδοσης βάσει της επενδυτικής του πολιτικής, σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, που προέρχεται μέσω επενδύσεων σε ένα ισορροπημένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, τίτλων σταθερού εισοδήματος (ομόλογα, ομολογίες) και μέσων χρηματαγοράς της εγχώριας χρηματαγοράς. Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Α/Κ επενδύει κατ΄ ελάχιστο ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχικές αξίες και κατ΄ ελάχιστο ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού τους σε ομόλογα και ομολογίες. Το μέγιστο ποσοστό επένδυσης σε μετοχές ή σε ομολογίες ή σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καθαρού ενεργητικού του.
 2. Αναλυτικότερα, το Α/Κ προτίθεται να τοποθετεί το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεών του σε μετοχές εταιρειών εισηγμένων στην εγχώρια χρηματαγορά Επίσης, το Α/Κ προτίθεται να επενδύει σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα, σταθερού ή/και κυμαινόμενου επιτοκίου, έντοκα γραμμάτια δημοσίου και λοιπά συναφή χρεόγραφα, διαπραγματεύσιμα κατά κύριο λόγο στην εγχώρια χρηματαγορά. Δευτερευόντως, το Α/Κ δύναται να επενδύσει σε μερίδια ή μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ). Τέλος, το Α/Κ αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των χρηματικών του διαθεσίμων, με την επένδυσή τους σε τοκοφόρες τοποθετήσεις με τη μορφή προθεσμιακών καταθέσεων και λοιπών συναφών μέσων χρηματαγοράς.
 3. Στα πλαίσια της μόχλευσης του χαρτοφυλακίου ή/και της αντιστάθμισης στοιχείων του ενεργητικού του, το Α/Κ δύναται να λαμβάνει θέσεις αγοράς ή πώλησης σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, κυρίως επί μετοχών και ομολόγων. Η ΑΕΔΑΚ χρησιμοποιεί διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων που της επιτρέπουν να ελέγχει και να υπολογίζει ανά πάσα στιγμή τους κινδύνους των θέσεων και την επίδρασή τους στη συνολική έκθεση κινδύνου του χαρτοφυλακίου, καθώς και την ακριβή και αντικειμενική αποτίμηση της αξίας των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που χρησιμοποιεί.
 4. Η διαχείριση του Α/Κ είναι ενεργητική και βασίζεται στην επενδυτική φιλοσοφία και στρατηγική της ΑΕΔΑΚ, όπως διαμορφώνεται από τις εσωτερικές της διαδικασίες, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Α/Κ και των μεριδιούχων του.
 5. Το Α/Κ απευθύνεται κυρίως σε μεσο-μακροπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν υπεραξία και εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, που αποτελείται κυρίως από μετοχές και εκδόσεις ομολογιών εσωτερικού και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μεσαίου προς υψηλό επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο. 

Επιτρεπόμενες επενδύσεις αμοιβαίου κεφαλαίου 

 1. Στα πλαίσια της επενδυτικής του πολιτικής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο, το ενεργητικό του Α/Κ επιτρέπεται να επενδύεται στα παρακάτω: 

α) Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που γίνονται δεκτά ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά κατά την έννοια της παρ. 21, του άρθρου 4, του Ν.4514/2018, καθώς και των αντίστοιχων διατάξεων των εθνικών νομοθεσιών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 

β) Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε άλλη εποπτευόμενη αγορά κράτους – μέλους, η οποία λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό. 

γ) Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς, που γίνονται δεκτά σε χρηματιστήριο αξιών τρίτου κράτους ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε άλλη εποπτευόμενη αγορά τρίτου κράτους, η οποία λειτουργεί 5 

κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό. Τα χρηματιστήρια αξιών και οι αγορές της παρούσας περίπτωσης ορίζονται εκάστοτε με απόφαση της Ε.Κ. 

δ) Νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες, υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι έκδοσης περιλαμβάνουν την υποχρέωση υποβολής αίτησης για εισαγωγή σε χρηματιστήριο αξιών ή σε άλλη αγορά των ως άνω περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ και η εισαγωγή αυτή πραγματοποιείται εντός ενός (1) έτους από την έκδοση. 

ε) Μερίδια ΟΣΕΚΑ εγκεκριμένων βάσει του Νόμου ή της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ ή μερίδια άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο. 

στ) Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα αποδοτέες στους καταθέτες σε πρώτη ζήτηση ή προθεσμιακές καταθέσεις διάρκειας μέχρι δώδεκα (12) μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο. 

ζ) Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των εξομοιούμενων με αυτά μέσων που διακανονίζονται σε μετρητά, τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μια από τις αγορές που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄, ή παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν αντικείμενο εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών (εξωχρηματιστηριακά παράγωγα), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο. 

η) Μέσα χρηματαγοράς, πλην αυτών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε εποπτευόμενη αγορά, εφόσον η έκδοση ή ο εκδότης των μέσων αυτών υπόκειται σε ρυθμίσεις για την προστασία των επενδυτών και των κεφαλαίων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο. 

 1. Το Α/Κ μπορεί, επίσης, να επενδύει μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του σε άλλες κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς εκτός από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 
 2. Το Α/Κ δεν επιτρέπεται να αποκτά πολύτιμα μέταλλα ή παραστατικούς τίτλους αυτών. 
 3. Το Α/Κ μπορεί να κατέχει επίσης, δευτερευόντως, ρευστά διαθέσιμα. 
 4. Το Α/Κ επιτρέπεται να επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, εφόσον η έκθεση σε κίνδυνο των υποκείμενων στοιχείων του παράγωγου χρηματοπιστωτικού μέσου σε συνδυασμό με την έκθεση κινδύνου από την επένδυση σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη δεν υπερβαίνει, αθροιστικά, τα επενδυτικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού. Όταν το Α/Κ επενδύει σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενη αξία δείκτη, οι επενδύσεις αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των επενδυτικών ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού. Το Α/Κ διασφαλίζει ότι ο συνολικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται σε σχέση με τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα δεν υπερβαίνει τη συνολική καθαρή αξία του ενεργητικού του. 

Επενδυτικά όρια αμοιβαίου κεφαλαίου 

 1. Το Α/Κ επιτρέπεται να τοποθετεί μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες ή/και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη. 
 2. Το Α/Κ επιτρέπεται να τοποθετεί μέχρι σαράντα τοις εκατό (40%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες ή/και μέσα χρηματαγοράς εκδοτών σε καθέναν από τους οποίους έχει επενδύσει ποσοστό μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ενεργητικού του. Ο περιορισμός του παρόντος στοιχείου δεν ισχύει για τις καταθέσεις, καθώς και για τις πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων. Οι κινητές αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς των περιπτώσεων των παρ. 5 και 6 του παρόντος άρθρου δεν αθροίζονται με τις λοιπές επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς κατά τον υπολογισμό του ορίου του σαράντα τοις εκατό (40%) που προβλέπεται στην παρούσα περίπτωση. 
 3. Το Α/Κ δεν επιτρέπεται να τοποθετεί άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε καταθέσεις στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα. 
 4. Το σύνολο των επενδύσεων του Α/Κ σε μερίδια ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, όπως ορίζονται στην παρ.1 (ε) του άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του. Κατά τον υπολογισμό των επενδυτικών ορίων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη οι επενδύσεις που έχουν πραγματοποιήσει οι ΟΣΕΚΑ ή οι άλλοι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων, μερίδια των οποίων έχουν αποκτηθεί από το Α/Κ. 
 5. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη, όταν οι κινητές αξίες ή τα μέσα χρηματαγοράς έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από κράτος – μέλος, ή από τρίτα κράτη ή από δημόσιο διεθνή οργανισμό στον οποίο συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη – μέλη. 

Το ανωτέρω ποσοστό του 35% επιτρέπεται να αυξηθεί έως το εκατό τοις εκατό (100%) του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις: 

α) Το Α/Κ έχει επενδύσει σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς που ανήκουν σε τουλάχιστον έξι (6) διαφορετικές εκδόσεις και οι αξίες που ανήκουν σε κάθε έκδοση δεν υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ. 

β) Το Α/Κ προτίθεται να επενδύσει άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς τα οποία έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από κράτος-μέλος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ή τρίτα κράτη όπως αυτά ορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από δημόσιους διεθνείς οργανισμούς, στους οποίους ανήκει ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω κράτη. 

 1. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ σε ομολογίες που εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυμα που έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος – μέλος και υπόκειται δια νόμου σε ειδικό καθεστώς δημόσιας εποπτείας για την προστασία των ομολογιούχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο. Οι επενδύσεις του Α/Κ σε ομολογίες της παρούσας περίπτωσης που ανά εκδότη είναι άνω του πέντε τοις εκατό (5%), δεν επιτρέπεται αθροιζόμενες να υπερβαίνουν το 80% του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ, τηρουμένου του ορίου του 25% ανά εκδότη. 
 2. Το Α/Κ δεν επιτρέπεται να συνδυάζει, αθροιστικά, άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε : 

α) επενδύσεις σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισμό, 

β) καταθέσεις στον οργανισμό αυτό, ή/και 

γ) κινδύνους από πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων με αντισυμβαλλόμενο τον οργανισμό αυτό. 

 1. Οι επενδύσεις του Α/Κ σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισμό ή οι καταθέσεις στον οργανισμό αυτόν ή οι πράξεις σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με αντισυμβαλλόμενο τον εν λόγω οργανισμό δεν πρέπει να υπερβαίνουν αθροιστικά το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο.
 2. Η έκθεση κινδύνου ως προς έναν αντισυμβαλλόμενο στον οποίο εκτίθεται το Α/Κ κατά τη διενέργεια πράξης εξωχρηματιστηριακού παραγώγου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει : 

α) το δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ, όταν ο αντισυμβαλλόμενος είναι πιστωτικό ίδρυμα ή 

β) το πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. 

 1. Το Α/Κ δεν επιτρέπεται να αποκτά ποσοστό μεγαλύτερο του : 

α) δέκα τοις εκατό (10%) των μετοχών με δικαίωμα ψήφου ενός εκδότη, 

β) δέκα τοις εκατό (10%) των μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου ενός εκδότη, 

γ) δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των ομολογιών ενός εκδότη, 

δ) δέκα τοις εκατό (10%) των μέσων χρηματαγοράς ενός εκδότη, 

ε) είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των μεριδίων ενός ΟΣΕΚΑ ή ενός άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο. 

 1. Οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στον ίδιο όμιλο για τους σκοπούς της κατάρτισης ενοποιημένων λογαριασμών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 ή τους διεθνώς αναγνωρισμένους λογιστικούς κανόνες, όπως ισχύουν κάθε φορά, θεωρούνται ενιαίος οργανισμός για τον υπολογισμό των ορίων που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 7 και της παρ.8 του παρόντος άρθρου. Τηρουμένου του ορίου που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου αναφορικά με τις επενδύσεις του Α/Κ σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη, το Α/Κ δύναται να επενδύει αθροιστικά ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς των εταιρειών του ίδιου ομίλου. Η εταιρεία διαχείρισης, οφείλει να συμπεριλάβει στο ενημερωτικό δελτίο του Α/Κ και στην ετήσια και εξαμηνιαία έκθεσή του ειδική αναφορά για τις επενδύσεις του σε εταιρείες του ίδιου ομίλου.

Σύντομη Περιγραφή Α/Κ

Τα Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) δημιουργούνται με σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων από διάφορους επενδυτές και την επένδυσή τους ως ενιαία περιουσία (χαρτοφυλάκιο) υπό κοινή διαχείριση με γνώμονα τους στόχους και τις προτιμήσεις των επενδυτών. 

Το χαρτοφυλάκιο ενός αμοιβαίου κεφαλαίου ονομάζεται ενεργητικό το οποίο με βάση τον τύπο του εκάστοτε Α/Κ, ακολουθεί μια επενδυτική στρατηγική, η οποία πραγματοποιείται μέσω των αποφάσεων του επαγγελματία Διαχειριστή και Επικουρικά της επενδυτικής Επιτροπής, τοποθετούμενο σε προϊόντα όπως Διαχείρισης Διαθεσίμων, Κρατικά και Εταιρικά Ομόλογα, μετοχές κ.α. 

Ο επενδυτής (μεριδιούχος) αναλόγως του ποσού που συνεισφέρει γίνεται κάτοχος του αντίστοιχου μέρους της κοινής περιουσίας με τα μορφή μεριδίων και συμμετέχει στα πραγματοποιηθέντα κέρδη / ζημιές. Ο μεριδιούχος – επενδυτής έχει το δικαίωμα να λάβει το κεφάλαιο του και τα τυχόν κέρδη του οποιαδήποτε στιγμή το αποφασίσει, ρευστοποιώντας το ποσοστό που του ανήκει.

Η επένδυση σε Α/Κ δεν έχει εγγυημένη απόδοση και ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση του αρχικώς επενδυμένου κεφαλαίου. Όλο το νομικό πλαίσιο εμπεριέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα 

Πλεονεκτήματα Α/Κ (συνοπτικά)

 • επαγγελματική διαχείριση των χαρτοφυλακίων
 • υψηλή θεσμική προστασία 
 • επενδυτική διασπορά που διασφαλίζουν (ελαχιστοποίηση επενδυτικού κινδύνου). 
 • δυνατότητα συμμετοχής με μικρό κεφάλαιο 
 • πλήρη διαφάνεια στην ενημέρωση των επενδυτών μέσω καθημερινών δημοσιεύσεων τιμών των Α/Κ

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να συναντηθείτε με έναν από τους εξειδικευμένους μας συμβούλους και να βρείτε απαντήσεις σε όλα σας τα ερωτήματα.