Σχόλιο 19/04/21 1

Όσο ο f25 κλείνει πάνω από το 2160 η τάση είναι επιθετική με το επίπεδο να είναι και η κοντινότερη στήριξη. Μια διά-σπαση μπορεί να μας φέρει στο 2143. Το 2208 κοντινή αντί-σταση που κατοχύρωση μπορεί να δώσει συνέχιση στο 2240
Όσο ο τραπεζικός κλείνει πάνω από το 585 η τάση είναι επι-θετική και σαφώς δείχνει ότι στην παρούσα προβληματίζεται. Μία κατοχύρωση θα μπορούσε να μας φέρει στο 560. Το 620 κο-ντινή αντίσταση που διάσπαση μπορεί να δώσει συνέχιση στο 653.

Δείτε όλο το σχόλιο (PDF)