Καλωσορίζουμε τη Dotsoft στην παρέα μας

Άλλη μια εταιρεία πληροφορικής εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στην ΕΝ.Α, έχοντας πολύ μικρή κεφαλαιοποίηση. Όπως και οι άλλες, στο παρελθόν..

Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής με έδρα τη Θεσσαλονίκη δραστηριοποιείται κυρίως στον δημόσιο τομέα, με το 76% του κύκλου εργασιών 2022 να αφορά σε τέτοια έργα. Τα υπόλοιπα έργα στον τομεα Διεθνών έργων και στον ιδιωτικό αφορούν στο 13% και 11% ο αντίστοιχα.

Χρηματοοικονομικά

Ο οποίος κύκλος εργασιών 2022 ανήλθε στα 3,84 εκατ. ευρώ (+4% ετησ.), με τα EBITDA στα 1,13 (+22%) και τα καθαρά κέρδη στα 0,73 (+15%).

Με μια γρήγορη ματιά, η εταιρεία φέρνει μαζί της ως παρακαταθήκη αφενός την τεχνογνωσία και τις επαφές με τον Δημόσιο Τομέα, αφετέρου ένα ανεκτέλεστο 2,1 εκατ. ευρώ μέχρι το 2026. Ως προς αυτό, να σημειωθεί ότι διεκδικεί άλλα 10 εκατ. σε ανάλογους διαγωνισμούς.

Ο κλάδος αλλά και το ειδικό της αντικείμενο ευνοεί ..όνειρα για μεγέθυνση της εταιρείας, την οποία θα παρακολουθήσουμε ειδικά σε σχέση με την ανάληψη έργων ή/και τη μελλοντική χρηματοδότηση.

Γενικά, εμφανίζει ενδιαφέροντες αριθμοδείκτες ΕΒΙTDA προς Κύκλο Εργασιών 29% και Κύκλο Εργασιών προς Σύνολο Καθαρής Θέσης 1,88, ενώ ο Δείκτης Χρέους αγγίζει το 53%.

Τα όρια χρηματοδοτήσεων από τις τράπεζες (1,062 εκατ. ευρώ) είναι σημαντικά υψηλότερα από τις χρησιμοποιηθείσες χρηματοδοτήσεις, ώστε να συνάγεται ότι δεν συντρέχουν κίνδυνοι ρευστότητας.

Οι υποχρεώσεις ανέρχονται για το 2022 στα 1,11 εκατ. ευρώ, με ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 0,66 εκατ. ευρώ και απαιτήσεις (εμπορικές και λοιπές) στα 3,4 εκατ. ευρώ.

Η Μετοχή

Παρεμπιπτόντως, η μετοχή (ΝΤΟΤΣΟΦΤ) εισάγεται με τιμή 3,85 ευρώ, με έναρξη διαπραγμάτευσης την 10η Αυγούστου 2023, για το σύνολο των 3,12 εκατ. μετοχών ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ έκαστη (Μετοχικό Κεφάλαιο 0,312 εκατ. ευρώ).

Η Εταιρεία

Η Εταιρεία έχει ιδρύσει 3 υποκαταστήματα. Στα Ιωάννινα, στη Θεσσαλονίκη (Μοναστηρίου) και στην Αθήνα.

Βασική δραστηριότητα της Εταιρείας από ιδρύσεώς της βάσει του καταστατικού της είναι η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και πιο συγκεκριμένα: α) Παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, Επεξεργασία δεδομένων, Υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων ηλεκτρονικού υπολογιστή, Υπηρεσίες επεξεργασίας με ηλεκτρονικό υπολογιστή, Υπηρεσίες επεξεργασίας και πινακοποίησης δεδομένων, Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ.), Υπηρεσίες εισαγωγής δεδομένων, Κάθε υπηρεσία επεξεργασίας με ηλεκτρονικό υπολογιστή, Συντήρηση και επισκευή μηχανών γραφείου, λογιστικών μηχανών και εξοπλισμού, Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων, και β) Το χονδρικό εμπόριο μηχανών και εξοπλισμού γραφείου, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού, και κάθε άλλη συναφής με τα παραπάνω δραστηριότητα.

Η Εταιρεία βάσει του καταστατικού της συμπεριλαμβάνει στο σκοπό της και δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης όπως: α) Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην πληροφορική και στις επικοινωνίες, β) Εκπόνηση ερευνητικών ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων, γ) Μίσθωση εξειδικευμένου προσωπικού.
Οι δαπάνες οι οποίες καταχωρήθηκαν στο αντίστοιχο κέντρο κόστους ανέρχονται για τη χρήση 2022 σε € 608.749,46 (€ 647.999,31 για τη χρήση 2021). Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αυτών αφορούν την υλοποίηση δεκαπέντε (15) έργων τα οποία εντάσσονται στο ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Α’ και Β’ κύκλου της δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ».

Ο βασικός μέτοχος, (53,1%) Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος είναι ο κος Αναστάσιος Μάνος (όχι του ΔΕΔΔΗΕ).

Μην ξεχάσετε να μπείτε στην κοινότητά μας!

Πατήστε ΕΔΩ


Άλλες δημοσιεύσεις:

Επιστροφή στα Άρθρα